نام ژنریک دارو: سفالکسین (به صورت مونو هیدرات)

نام برند دارو: کفالکس

شکل دارو: کپسول ژلاتینی سخت

دوز دارو: این دارو در دو دوز 250 و 500 میلی گرم سفالکسین (به صورت مونو هیدرات) در هر کپسول تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (سفالوسپورین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


مقاله یک

توضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یک

ادامه

مقاله دو

>توضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یک

ادامه

مقاله سه

ا مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات مقاله یکتوضیحات مختصر مقاله یکتوضیحات

ادامه

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0