شماره داخلی معاونین و مدیران شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 

 


شماره داخلی واحد ردیف
102 مدیر عامل 1
103 معاون مالی و اقتصادی 2
652 معاون کیفیت و مسئول فنی 3
551 معاون بازرگانی 4
604 معاون بهره برداری و تولید 5
105 مدیر امور اداری و منابع انسانی 6
501 مدیر امور مالی 7
139 مدیر فناوری اطلاعات 8
201 مدیر تولید 9
601 مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت 10
400 مدیر مهندسی صنایع 11
124 مدیر حراست 12
150 مدیر امورحقوقی 13
801 مدیر بازاریابی و فروش 14
551 مدیر واحد بازرگانی 15
530 مدیر حسابرسی داخلی 16
652 مدیر تضمین کیفیت 17
301 مدیر فنی و مهندسی 18

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0