افتخارات

افتخارات و گواهی نامه های شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 


ISO1002.2018

ISO14001:2018

ISO45001:2018

ISO9001:2018

گواهی آکرودیته آزمایشگاه کنترل برای محصول

گواهی نامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0