نام ژنریک دارو: سفازولین (به صورت سدیم)

نام برند دارو: سفزولیکس

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در سه دوز 250، 500 و 1000 میلی گرم سفازولین (به صورت سدیم) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک سفالوسپورین

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0