نام ژنریک دارو: سفیکسیم (به صورت تری هیدرات)

نام برند دارو: سفیکسان

شکل دارو: پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی

دوز دارو: این دارو در دو حجم 50 و 100 میلی لیتر تولید و عرضه می گردد. پودر جهت تهیه 50 یا 100 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی که هر 5 میلی لیتر  سوسپانسیون تهیه شده، حاوی 100 میلی گرم سفیکسیم (به صورت تری هیدرات) می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (سفالوسپورین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0