• ساعت : ۱۱:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ 
next    /  2 prev
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
مزایده فروش چیلر جذبی
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 

شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام) در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره و قوانین و مقررات حاکم نسبت به فروش یک دستگاه چیلر جذبی را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری از ساعت 8 ا لی 16 به آدرس: کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بعد از سه راه شیشه مینا ، نبش خیابان شهید بشارتی (سوم)، شرکت داروسازی جابر ابن حیان، واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.

موضوع مزایده : فروش یک دستگاه چیلر جذبی

مشخصات موضوع مزایده :

1- چیلر جذبی مدل 630 DWH شرکت ENERGY WORLD با ظرفیت REF TON630 تن برودتی

زمان دریافت اسناد : از روز دوشنبه  1/04/1403 لغایت روز پنجشنبه مورخ 21/04/1403

زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : حداکثر ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 21/04/1403

زمان بازگشائی پاکتها : ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 24/04/1403

محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادها : کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بعد از سه راه شیشه مینا، نبش خیابان شهید بشارتی (خیابان سوم) شرکت داروسازی جابر ابن حیان، واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات

مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

1- چیلر جذبی مدل 0 DWH63 شرکت ENERGY WORLD با ظرفیت REF TON 630 تن برودتی : مبلغ 000/000/500/5 ریال (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال)

نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا چک تضمین شده بانکی انحصارا در وجه شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 بدون حضور متقاضیان نسبت به بازگشائی پاکتهای پیشنهادی اقدام می‌گردد.

صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای مزایده‌گر و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای شرکت داروسازی جابر ابن حیان نمی نماید و شرکت داروسازی جابر ابن حیان مطابق مقررات در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

به پیشنهادهای ناقص، مشروط، مبهم یا فاقد مهر و امضاء و بدون سپرده و کمتر از مبلغ و یا نظیر آن و یا پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد مزایده اختلاف داشته باشد یا بعد از مهلت مقرر به شرکت واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بازدید از دستگاه و مطالعه اسناد مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.

هزینه های متعلقه شامل : هزینه کارشناسی، هزینه انتشار آگهی، هزینه های آماده سازی، هزینه جرثقیل و بارگیری، هزینه های حمل و نقل ، کلیه عوارض، ما لیات بر ارزش افزوده و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

پرداخت مبلغ پیشنهادی (ثمن معامله) طی یک مرحله خواهد بود.

کلیه پیشنهادات باید به صورت پاکات در بسته به صورت مجزا : پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده) پاکت ب (اسناد مزایده و تکمیل فرم ها) پاکت ج (پیشنهاد قیمت) ارائه گردد.

در صورت سوال در مورد دستگاه ها با شماره تلفن 44563740 واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات تماس حاصل نمائید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0