• ساعت : ۱۱:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ 
next    /  2 prev
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
مزایده فروش اقلام ضایعاتی
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان

شرکت داروسازی جابر ابن حیان ( سهامی عام) در نظر دارد به استناد مصوبات کمیته ضایعات و قوانین و مقررات حاکم نسبت به فروش اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری از ساعت 8 ا لی 16 به آدرس کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) بعد از سه راه شیشه مینا، نبش خیابان شهید بشارتی (خیابان سوم) شرکت داروسازی جابر ابن حیان، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی

زمان دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 11/04/1403 لغایت پنجشنبه مورخ 21/04/1403

زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: حداکثر ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 21/04/1403

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 23/04/1403

محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادها: کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)، بعد از سه راه شیشه مینا، نبش خیابان  شهید بشارتی (خیابان سوم) شرکت داروسازی جابر ابن حیان، واحد بازرگانی

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده 500.000.000 ریال معادل پنجاه میلیون تومان می‌باشد.

نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا چک تضمین شده بانکی انحصارا  در وجه شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 بدون حضور متقاضیان نسبت به بازگشایی پاکتهای پیشنهادی اقدام می‌گردد.

صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای مزایده‌گر و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای شرکت داروسازی جابر ابن حیان نمی‌نماید و شرکت داروسازی جابر ابن حیان مطابق مقررات در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

به پیشنهادهای ناقص، مشروط، مبهم یا فاقد مهر و امضاء و بدون سپرده و کمتر از مبلغ و یا نظیر آن و یا پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد مزایده اختلاف داشته باشد یا بعد از مهلت مقرر به شرکت واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بازدید از اقلام موجود و مطالعه اسناد مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می‌باشد.

هزینه‌های متعلقه شامل: هزینه کارشناسی، هزینه انتشار آگهی، هزینه‌های آماده سازی، هزینه بارگیری، هزینه‌های حمل و نقل ، کلیه عوارض، ما لیات بر ارزش افزوده و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

پرداخت مبلغ قطعی فروش طی هر نوبت بارگیری خواهد بود و قبل از خروج اقلام می بایست تسویه حساب صورت پذیرد.

کلیه پیشنهادات باید به صورت پاکات در بسته به صورت مجزا: پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده) پاکت ب (اسناد مزایده) و تکمیل فرمها پاکت ج (پیشنهاد قیمت) ارائه گردد.

در صورت سوال در مورد مزایده با شماره تلفن 44503487 واحد بازرگانی تماس حاصل نمائید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0