• ساعت : ۱۰:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ 
next    /  2 prev
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
مزایده فروش دیگ بخار/ مرحله دوم
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان

مزایده فروش دیگ بخار/ مرحله دوم

شرکت دارو سازی جابرابن حیان (سهامی عام) در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره و قوانین و مقررات حاکم نسبت به فروش دو دستگاه دیگ بخار را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده م یتوانند جهت بازدید و

دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 8 روز کاری از ساعت 8 الی 16 به آدرس: کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج(، بعد از سه راه شیشه مینا، نبش خیابان شهید بشارتی (سوم) شرکت داروسازی جابرابن حیان، واحد امور اداری و

منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات) مراجعه نمایند.

موضوع مزایده: فروش دو دستگاه دیگ بخار

مشخصات موضوع مزایده:

1-  دیگ بخار شرکت گرماگستر با ظرفیت 10000LB/HR  پوند بخار بر ساعت

2-  دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک با ظرفیت پوند بخار بر ساعت

زمان دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 04 / 04 / 1403 لغایت شنبه مورخ 16 / 04 / 1403

زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: حداکثر ساعت 16 روز شنبه مورخ 16 / 04 / 1403

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 18 / 04 / 1403

محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پیش نهادها: کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بعد از سه راه شیشه مینا، نبش

خیابان شهید بشارتی (خیابان سوم) شرکت داروسازی جابرابن حیان، واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

1-  دیگ بخار شرکت گرماگستر با ظرفیت 10000 LB/HR پوند بخار بر ساعت: مبلغ 000 / 000 / 800 ریال (هشتصد میلیون ریال(

2- دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک با ظرفیت پوند بخار بر ساعت: مبلغ 000 / 000 / 650 ریال (ششصد و پنجاه میلیون ریال)

نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا چک تضمین شده بانکی انحصاراً در وجه شرکت داروسازی جابرابن حیان

بدون حضور متقاضیان نسبت به بازگشایی پاک تهای پیشنهادی اقدام می گردد.

صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای مزایده گر و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای شرکت داروسازی جابرابن حیان

نمی نماید و شرکت داروسازی جابرابن حیان مطابق مقررات در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

به پیشنهادهای ناقص، مشروط، مبهم یا فاقد مهر و امضاء و بدون سپرده و کمتر از مبلغ و یا نظیر آن و یا پیش نهادهایی که با شرایط

مندرج در اسناد مزایده اختلاف داشته باشد یا بعد از مهلت مقرر به شرکت واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بازدید از دستگا هها و مطالعه اسناد مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.

هزینه های متعلقه شامل: هزینه کارشناسی، هزینه انتشار آگهی، هزینه های آماده سازی، هزینه جرثقیل و بارگیری، هزینه های

حمل و نقل، کلیه عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

پرداخت مبلغ پیشنهادی (ثمن معامله) طی یک مرحله خواهد بود.

کلیه پیشنهادات باید به صورت پاکات در بسته به صورت مجزا: پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده) پاکت ب (اسناد مزایده و تکمیل فرمها) پاکت ج (پیشنهاد قیمت) ارائه گردد.

در صورت سوال در مورد دستگاه ها با شماره تلفن 44563740 واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات تماس حاصل نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0