• ساعت : ۱۰:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 
next    /  2 prev
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
مزایده فروش دیگ بخار
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان

شرکت داروسازی جابر ابن حیان سهامی عام در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره

و قوانین و مقررات حاکم نسبت به فروش دو دستگاه دیگ بخار به شرح زیر از طریق مزایده

عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 8 روز کاری

از ساعت 8 الی 16 به آدرس: کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری جاده مخصوص کرج بعد از سه راه شیشه مینا ، نبش خیابان شهید بشارتی سوم،

شرکت داروسازی جابر ابن حیان، واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.

موضوع مزایده : فروش دو دستگاه دیگ بخار

مشخصات موضوع مزایده :

-1 دیگ بخار شرکت گرماگستر با ظرفیت 10000LB/HR پوند بخار بر ساعت

-2 دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک با ظرفیت 6170LBS/HR پوند بخار بر ساعت

زمان دریافت اسناد : از روز شنبه مورخ 19 / 03 / 1403 لغایت روز سه شنبه مورخ 29 / 03 / 1403

زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : حداکثر ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 29 / 03 / 1403

زمان بازگشائی پاکتها : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 30 / 03 / 1403

محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پشنهادها : کیلومتر 5 بزرگراه شهید لشگری جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه شیشه مینا،

نبش خیابان شهید بشارتی (خیابان سوم) شرکت داروسازی جابر ابن حیان، واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و

خدمات

مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

-1 دیگ بخار شرکت گرماگستر با ظرفیت 10000LB/HR پوند بخار بر ساعت : مبلغ 000 / 000 / 800 ریال (هشتصد میلیون ریال)

-2 دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک با ظرفیت 6170LBS/HR پوند بخار بر ساعت : مبلغ 000 / 000 / 650 ریال

(ششصد و پنجاه میلیون ریال)

نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا چک تضمین شده بانکی انحصاراً در وجه

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

بدون حضور متقاضیان نسبت به بازگشائی پاکتهای پیشنهادی اقدام می گردد.

صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای مزایده گر و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای شرکت داروسازی جابر ابن

حیان نمی نماید و شرکت داروسازی جابر ابن حیان مطابق مقررات در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

به پیشنهادهای ناقص، مشروط، مبهم یا فاقد مهر و امضاء و بدون سپرده و کمتر از مبلغ و یا نظیر آن و یا پیشنهادهایی که با شرایط

مندرج در اسناد مزایده اختلاف داشته باشد یا بعد از مهلت مقرر به شرکت واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بازدید از دستگاه ها و مطالعه اسناد مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.

هزینه های متعلقه شامل : هزینه کارشناسی، هزینه انتشار آگهی، هزینه های آماده سازی، هزینه جرثقیل و بارگیری، هزینه های

حمل و نقل ، کلیه عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

پرداخت مبلغ پیشنهادی ثمن معامله طی یک مرحله خواهد بود.

کلیه پیشنهادات باید به صورت پاکات در بسته به صورت مجزا : پاکت الف) تضمین شرکت در مزایده

پاکت ب ) اسناد مزایده و تکمیل

فرم ها پاکت ج ) پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

در صورت سوال در مورد دستگاه ها با شماره تلفن 44563740 واحد امور اداری و منابع انسانی، بخش پشتیبانی و خدمات تماس

حاصل نمائید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0