نام ژنریک دارو: ایمی پنم (به صورت مونو هیدرات) / سیلاستاتین (به صورت سدیم)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 250/250 و 500/500 میلی گرم ایمی پنم (به صورت مونو هیدرات) / سیلاستاتین (به صورت سدیم) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک کارباپنم / بازدارنده دهیدروپپتیداز

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0