• EN
بکلومتازون

 

نام ژنریک دارو: بکلومتازون

 نام برند دارو: بکلوتروکس

شکل دارو: اسپری دهانی با دوز اندازه گیری شده

دوز دارو: این دارو در سه دوز 50، 100 و 250 مایکروگرم تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک گلوکوکورتیکوئید بوده و به عنوان ضد التهاب استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک

سند HTML[~cls=~]


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0