لیست مدیران شرکت داروسازی جابرابن حیان(سهامی عام)

     شماره تماس شرکت:                      

    021-44503323-7                   

سمت شماره تماس داخلی
مدیر عامل 102
معاون توسعه و مدیریت منابع 103
معاون کیفیت و مسئول فنی 652
معاون بازرگانی 801
معاون بهره برداری و تولید 604
مدیر امور اداری و منابع انسانی 105
مدیر امور مالی 501
مدیر فنی و مهندسی 301
مدیر تولید 201
مدیر تضمین کیفیت 652
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت 601
مدیر مهندسی صنایع 400
مدیر حراست 124
مدیر امورحقوقی 150
مدیر بازاریابی و فروش  801
مدیر واحد بازرگانی 551
مدیر واحد فن آوری اطلاعات 139
مدیر واحد حسابرسی داخلی 530

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0