ترکیب سهامداران شرکت داروسازی جابرابن حیان(سهامی عام)
نام سهامداران 
تعداد سهام  درصد 
شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) 1,369,624,772 60.39
صندوق بازنشستگی از کارافتادگی کارکنان بانکها 375,315,178 16.55
موسسه سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص) 25,165,404 1.11
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) 27,934,521 1.23
سایرین(کمتر 1درصد) 469,960,125 20.72
 جمع  2,268,000,000 100

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0